ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

 

PREDSTAVITEV OZSČ MARIBOR

  1. UVOD

FRANC OŠLJAKObmočno združenje slovenskih častnikov in podčastnikov Maribor je prostovoljna, nepolitična, strokovna in domoljubna organizacija – društvo, ki se povezuje v Zvezo slovenskih častnikov republike Slovenije in ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

Aktivnosti izvaja samostojno in v sodelovanju z republiško zvezo, slovensko vojsko (SV), MORS in s civilnimi strukturami lokalnih skupnosti občin: Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dr. polju.

Območno združenje slovenskih častnikov Maribor (OZSČ) šteje 1620 članov in vključuje častnike in podčastnike iz stalne sestave SV, pogodbene rezerve in vse tiste, ki nimajo več vojaškega razporeda – nerazporejeni , torej na prostovoljni osnovi.

 

 OZSČ MARIBOR
Predsednik: Franc Ošljak

 

 

 2. ORGANIZIRANOST

  Organiziranost je prilagojena organiziranosti lokalnih skupnosti. Osnovna oblika organiziranja so organizacijske Enote, ki se prostovoljno povezujejo v OZSČ Maribor. Tako imamo 6 občinskih enot in 12 enot mestnih četrti. Lokalno združenje – enote se med seboj povezujejo zaradi usklajevanja dela in izvajanja skupno opredeljenih nalog, pa tudi zaradi racionalizacije in usklajenosti z drugimi subjekti, zlasti in lažje z institucijami slovenske vojske in nosilci civilne obrambe. Organizirane so kot metode dela in nimajo statusa pravne osebe. Predsedniki enot so avtomatsko člani predsedstva OZSČ Maribor. Najvišji organ združenja je zbor članov, ki se sklicuje po enotah, medtem ko se na nivoju območja sklicuje konferenca, ki je oblikovana po predstavniškem načelu – po ključu in sicer iz vsake enote 2 do 5 predstavnikov (skupaj 43).

 

Častni predsednik OZSČ MARIBOR

Jožef Škof

 

Območno združenje ima na osnovi statuta tudi svojo predsedstvo ( 25članov ) in razne komisije (5). Predsedstvo je odgovorni nosilec nalog in koordinator dela ter izvršilni organ konference.

 

  1. DEJAVNOST

OZSČ Maribor uveljavlja svojo vlogo in uresničuje cilje organizacije v skladu z usmeritvami predsedstva ZSČ in lastnimi letnimi programi dela.

Svojo dejavnost in aktivnosti primarno usmerjamo v področja:

 

  • a.)  vojaško strokovno usposabljanje:

-         predavanja s področja vojaško-obrambnega področja (2x letno);

-         orientacijskega tekmovanja najprej po lokalnih organizacijah, nato na občinskem in državnem nivoju;

-         kondicioniranje v streljanju s pehotnim orožjem;

-         ogledi vojaških vaj slovenske vojske;

-         obiski vojašnic in ogledi tehničnih zborov (oborožitve in tehnike enot SV);

-         strokovni posveti in seminarji v organizaciji republiškega združenja ZSČ republike Slovenije za vodstva lokalnih in območnega združenja častnikov

-         informativni sklici in delovni pogovori z vodstvi lokalnih združenj (2x letno).

 

  • b.)  športno rekreativno dejavnost izvajamo samostojno ali v sodelovanju s športnimi društvi in klubi na lokalnem, občinskem, regijskem in državnem nivoju.

 

Športna rekreativna dejavnost naših častnikov vključuje:

-     strelska tekmovanja z vojaško puško, pištolo, malokalibrsko puško, zračno puško in met šolske ročne bombe v cilj;

-         tekmovanje v lokostrelstvu;

-         tekmovanje v smučanju;

-         tekmovanje v biatlonu;

-         tekmovanje v nogometu;

-         tekmovanje v šahu;

-         tekmovanje v kegljanju.

 

  • c.)  kulturno in družabno dejavnost uresničujemo:

-         krepitev domoljubja, domovinske zavesti in ohranjanja spomina na uporništvo Slovencev;

-         z udeležbo na proslavah in slovesnostih ob pomembnih državnih in lokalnih praznikih ter komemoracijah;

-         z družabnimi srečanji (ples častnikov, pikniki, izleti, razna srečanja).

 

  1. SODELOVANJE

Sodelovanje s SV in MORS temelji na letnem načrtu sodelovanja, ki ga vsako leto podpišeta obe strani, t.j. OZSČ Maribor in poveljstva SV, ki imajo domicil v Mariboru (72. br. SV, PDRIU, 74. okbm).

Prav tako poteka sodelovanje z veteranskimi organizacijami Maribor in območnimi združenji slovenskih častnikov Novo mesto in Metlika na osnovi podpisa Listine o medsebojnem sodelovanju.

 

  1. PUBLICISTIČNA DEJAVNOST

    izvajamo preko komisije za informiranje s tem, da sodelujemo s prispevki v časopisu Slovenske vojske in reviji Obramba, ki jih večina častnikov tudi prejema. Prav tako sodelujemo tudi s prispevki v lokalnem dnevniku Večer in na Radio Maribora ter na TV. Enkrat letno izdajamo tudi lasten časopis – glasilo »Štajerski častnik«, ki ga prejme vsak član brezplačno.

 

  1. ZAKLJUČEK

Zelo pomembno za delovanje OZSČ Maribor je načelo, da je naše delo vrednota in ne zapoved (prisila) in da lahko pri aktivnostih sodelujejo tudi družinski člani  in simpatizerji, oziroma pridruženi člani.

 

Predsednik OZSČ Maribor

Major Jože Škof