ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

NAČRT DELA ZA LETO 2015

Načrt dela je izdelan na podlagi smernic predsedstva ZSČ in zajema aktivnosti, ki jih bomo izvajali v OZSČ Maribor samostojno, skupaj z republiško zvezo, v sodelovanju z SV in MORS ter drugimi strukturami (občinami, veteranskimi organizacijami in društvi).

Svojo dejavnost in aktivnost bomo primarno usmerili v :

- vojaško strokovno delo (streljanja, vojaško strokovna predavanja, orientacisjke pohode, oglede vojaških vaj)

- družabne dejavnosti (častniški ples, strokovni izleti, srečanja članov - pikniki)

- športno rekreativne dejavnosti ( šah, kegljanje, nogomet)

- kulturne dejavnosti (razne proslave, komemoracije)

- informativne dejavnosti (prispevki v medijih, spletne strani, letni sklici Enot)

- krepitvi domoljubja (obeležitev spomina na uporništvo in zgodovinske dogodke ter domovinske zavesti)

- sodelovanje s Slovensko vojsko, MORS, civilnimi strukturami občin, veteranskimi organizacijami in drugimi območnimi oziroma

občinskimi združenji (Novo mesto, Metlika, Nova gorica, Litija, Brežice, Ruše)

V letu 2015 bo vsa pozornost usmerjena v krepitev vloge in pomena ZSČ, procesu njenega nadaljnega razvoja, reorganizacije in prilagajanja novim razmeram na obrambnem področju. Izboljšati bo potrebno tudi nivo delovanja v temeljnih sredinah t.j. Enotah OZSČ Maribor, zlati tistih, kjer delo ne poteka zadovoljivo, spremljati aktualna dogajanja na obrambno vojaškem področju, utrjevati pripadnost SV in razumevanju njenega poslanstva doma in v mednarodnih mirovnih misijah.

Sodelovanje s SV bo temeljilo na realizaciji nalog iz Letnega načrta sodelovanja med ZSČ in SV za leto 2015 in vojaško-strokovnimi institucijami MORS, prvenstveno z množično udeležbo na predavanjih, posvetih in aktivnostih, ki jih bodo organizirala poveljstva SV.

Posebno pozornost bomo posvetili ažurnosti in ureditvi normativnih aktov OZSČ (spremembi statuta, pravilnikov, ažuriranju članstva (baze podatkov in tekoče evidence) in aktivnostim za pridobitev članstva, še posebej iz vrst pripadnikov SV.

Skrbeli bomo za dobro in redno informiranost članstva (prisotnost v medijih, spletna stran)

Prizadevali si bomo za ureditev stabilnega financiranja s strani občin Maribor, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Miklavž na Dr. polju.

Detaljne naloge OZSČ Maribor so razvrščena v mesečna obdobja kot sledi:

Zap.

št.

A K T I V N O ST

R o k

Nosilec

Sodeluje

Predvidena udeležba

število članov

 

JANUAR

       

1.

Udeležba na proslavi “Osankarica 2015”

03.01.2015

MO Maribor

ZB NOB

člani OZSČ z družinskimi člani

25

2.

Letni posvet prijateljskih OZSČ MB, NM, Metlika, Litija, Brežice, Ruše, Sl. Bistrica

11.1.2015

OZSČ Maribor

Predsednik in sekretar OZSČ MB, Metlika, Litija, Brežice, Novo mesto, Nopva gorica

18

3.

Izpis in pošiljanje položnic za plačilo članarine 2014

Od 10.01. do 31.01.2015

Sekretar, predsednik

Zunanji izvajalec

4

 

FEBRUAR

       

4.

Udeležba na proslavah ob kulturnem prazniku

06.02.2015

MO Maribor, občine Duplek, STARŠE, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž

Člani z družinskimi člani

60

5.

Izvedba častniškega plesa

14.02.2015

OZSČ Maribor

Člani z družinskimi člani

170

6.

Seja predsedstva OZSČ

26.02.2015

Predsednik, sekretar

Člani predsedstva

20

7.

Sodelovanje na DP v smučanju “Golte 2015”

Po načrtu organizatorja

Predsedstvo ZSČ in OZSČ Velenje

1 – 2 ekipi

8

8.

Letni sklici – konference občinskih in krajevnih Enot

(18 enot)

Od 10.02. do

01.03.2015

Predsedstva Enot

Predsednik, sekretar, člani predsedstva OZSČ Martibor

280

9.

Vojaško strokovno predavanje

20.2.2015

OZSČ Maribor

Predavatelj SV-ZSČ

110

 

MAREC

       

10.

Udeležba na LPK ZB NOB, OZVVS, DVD Sever in drugih društev

Od 01.03. do 31.03.2015

društva

Predsednik, sekretar ali člani predsedstva

20

11.

Udeležba na LPK OZSČ Novo mesto, Metlika, Litija, Brežice, ZSČ – Ig, Ruše, Sl.bistrica

Od 01.03.do 31.03.2015

Območna združenja

Predsednik, sekretar ali člani predsedstva

16

12.

Izvedba Programske konference OZSČ Maribor

27.03.2015

Predsednik, skretar, predsedstvo

Delegati iz Enot (43 delegatov) in vabljeni gostje

80

 

APRIL

       

13.

Streljanje z MKP

10.4.2015

Predsedstvo OZSČ

Članstvo in družinski člani

80

14.

Udeležba na proslavah ob 27.aprilu – dnevu upora in spominskem dnevu MO Maribor

24.04.2015

Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž

Članstvo z družinskimi člani

60

15.

Šarhov pohod

18.04.2015

Slov. Bistrica

Članstvo z družinskimi člani

30

 

MAJ

       

16.

Seja predsedstva OZSČ Maribor

07.05.2015

Predsednik, sekretar

Člani predsedstva

25

17.

Sodelovanje na prireditvah ob dnevu SV

15.05.2015

SV; MORS; 72.br.SV, PDRIU

Članstvo z družinskimi člani

10

18.

Tekmovanje Triatlon Pekre

16.05.2015

Predsedstvo Enota Pekre

Članstvo z družinskimi člani

60

18.

Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi prireditev Pekre

- spominski pohod

-nogometna tekma

- proslava

23.5.2015

MO Maribor, SV, OZSČ Maribor, OZVVS Maribor,

TD Pekre

Članstvo OZSČ Maribor z družinskimi člani, OZSČ Novo mesto, Metlika, Litija, Brežice,

280

19.

Usposabljanje v Enoti Slivnica

31.05.2015

Predsedstvo Enote Slivnica

Članstvo z družinskimi člani

60

 

JUNIJ

       

20.

Organizacija in izvedba šahovskega turnirja

“Malečnik 2015”

04.06.2015

Predsedstvo OZSČ Maribor, predsedstvo Enote Malečnik

Posamezni člani in ekipe iz OZSČ Maribor, OZVVS Maribor, PVD Sever, SV, PDRIU

36

21.

Pohod in usposabljanje “Gustekov pohod 2015”

06.06.2015

Enote Limbuš, Pekre in Studenci

OZSČ Maribor

Članstvo z družinskimi člani

120 - 180

22.

Izvedba orientacijskega pohoda “Duplek 2015” in srečanje prijateljskih častniških organizacij ob državnem prazniku

25.06. ali 28.6. 2015

OZSČ Maribor Enota Duplek in TD Duplek

Članstvo z družinskimi člani

65

23.

Streljanje z MKP - Brežice

Po načrtu OZSČ Brežica

OZSČ Brežice

2-3 ekipi

10

24.

Udeležba na proslavi “Dneva državnosti” po občinah

22.- 25.06.

2015

Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž, SV

Članstvo z družinskimi člani

60

 

JULIJ

       

25.

Srečanje veteranskih organizacij Maribor - Pekre

04.07.2015

Organizacije ZZB NOB Maribor, OZSČ Maribor, OZVVS Maribor, PVD Sever, Društvo GM, Društvo vojnih invalidov Maribor

Članstvo z družinskimi člani

50

26.

Udeležba na pohodu “Triglav 2015” in proslavah na Kredarici in Rudnem polju

Od 10. do 11.07.2015

Republiško predsedstvo

Delegacija OZSČ Maribor

7

 

AVGUST

       

27.

Spust po reki Kolpi

08.08.2015

OZSČ Metlika

Članstvo z družinskimi člani

50

28.

Udeležba na proslavi in pohodu “Vranov let”

25.08.2015

OZSČ Ruše

Članstvo in družinski člani

50

 

SEPTEMBER

       

29.

Pohod in proslava “Trebelno 2015

05.09.2015

OZSČ novo mesto

Članstvo in družinski člani

50

30.

Strokovni izlet

12.09.2015

Predsedstvo

Članstvo in družinski člani

50

31.

Pohod na Jugovo domačijov občini Hoče - Slivnica

20.09.2015

Enote Hoče, Slivnica in Rače-Fram

Članstvo in družinski člani

60

 

OKTOBER

       

32.

Streljanje z AP in PI 7,62 mm

17.10.215

Komisija za šport

članstvo

70

33.

Udeležba na državnem prvenstvu v streljanju s pištolami “Trbovlje 2015”

po letnem načrtu ZSČ

Republiško predsedstvo

1 do 2 ekipi OZSČ Maribor

10

 

NOVEMBER

       

34.

Izdelava načrta dela in finančnega načrta OZSČ Maribor za leto 2016

Do 30.11.

2015

Predsedstvo, predsednik, sekretar

Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž

 

35.

Udeležba na žalnih slovesnostih ob Dnevu mrtvih

31.10. – 01.11.2015

Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž

Članstvo z družinskimi člani

40

36.

Vojaško strokovno predavanje

13.11.2015

OZSČ in SV

Članstvo in simpatizerji

80

           

37.

Počastitev spominskega dneva Mestne občine Maribor , generala Maistra in 72.br.SV

20.11.2015

MO Maribor, 72.br.SV

Predsedstvo, predsednik, sekretar

36

 

DECEMBER

       

38.

Pohod “Soška fronta 2015”

15.12.2015

OZSČ Nova gorica

predsedstvo

50

39.

Seja predsedstva

Med 10.12. in 20.12.2015

Predsednik, sekretar

Člani predsedstva

25

 

SPLOŠNE NALOGE

       

40.

Ažuriranje članske evidence OZSČ Maribor

Stalna naloga

Kadrovska komisija, predsedstvo, sekretar

Uprava za obrambo MB Izpostava Maribor

 

41.

Seje predsedstva in delovnih teles – komisij

1 x mesečno oz. po potrebi

Predsednik, predsedniki komisij

Člani predsedstva in komisij

 

42.

Sodelovanje s poveljstvi SV

- ogled vojaških vaj

- dan odprtih vrat

- dan SV (72.br.SV in PDRIU)

Po letnem načrtu sodelovanja OZSČ, SV, PDRIU

Poveljstva 72. BR

PDRIU

predsedstvo

 

43.

Objava prispevkov v Tedniku SV, Obramba, Večer

Stalna naloga

Komisija za informiranje

Predsedstvo in predsednik komisije za informiranje

 

44.

Sodelovanje z občinami in odbori ZVVS, ZZB NOB, PVD Sever pri izvedbi njihovih programov, seje koordinacijskega odbora veteranskih organizacij

Na osnovi dogovorov in vabil

Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž, predsedstvo združenja

Predsednik, predsedstvo OZSČ, predsedstva ENOT, članstvo

 

45.

Sodelovanje z drugimi območnimi oz. občinskimi združenji (Novo Mesto, Metlika, Litija, Nova gorica, Brežice, Ruše)

Skozi vso leto

po načrtu sodelovanja

Predsednik, sekretar, predsedstvo

Članstvo

 

46.

Organiziranje športnih tekmovanj v kegljanju, šahu, streljanju z zračno puško,nogometu

Skozi vse leto

Komisije za šport in rekreacijo

Ekipe in posamezniki iz enot OZSČ

 
           

47.

Sodelovanje z vojašničnim klubom VGM in vojaškim muzejem PDRIU

Skozi vse leto

Vojašnični klub,

Vojaški muzej

Člani OZSČ Maribor

 

48.

Ažuriranje in ureditev normativnih aktov OZSČ Maribor (spremeba statuta, poslovnika, pravilnikov)

Skozi vse leto

Predsednik, sekretar, predsedniki komisij

   

49.

Udeležba praporščakov na proslavah (lokalnih in državnih) in pogrebnih slovesnostih

Skozi vse leto

Republiško predsedstvo ZSČ, OZSČ Maribor

Praporščaki OZSČ

 

50.

Organizacija predavanja “Organiziranost, cilji in naloge ZSČ”

ZSČ gen. Šteiner, OZSČ Maribor

Za pripradnike stalne sestave 72.brSV in CVŠ, članstvo ZSČ

Po dogovoru z 72.br. SV

 

51.

Organizacija predavanja “Osamosvojitvena vojna 1991 in bojne aktivnosti enot TO VSP”

OZSČ Maribor, OZVVS Maribor

Pripradniki stalne sestave 72. br. SV in CVŠ

Po dogovoru z 72. br. SV in CVŠ

 

Sestavni del tega programa je tudi Načrt sodelovanja prijateljskih častniških organizacij Načrt sodelovanja med OZSČ in 72.br.SV. Načrt sodelovanja z veteranskimi organizacijami in podpisnicami domoljubnih organizacij Maribora.

P.s. Predlog LND za leto 2015 je obravnavan in sprejet na seji predsedstva dne 19.12.2014, potrjen pa na Letni volilni programski konferenci marca 2015.V kolikor finančna situacija ne bo omogočala realizacije v celoti, lahko pride do krčenja nekaterih aktivnosti.  

                                                                                                                                 Pripravil:                                                                                                                                                                      

                                                                                                                          Predsednik OZSČ  

                                                                                                                               Jožef ŠKOF l.r.