ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

zapisnik

ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

ROTOVŠKI TRG 09

2000 MARIBOR

                                            ZAPISNIK

9. redne seje predsedstva OZSČ Maribor, ki je bila 22. septembra 2020 ob 18. uri v prostorih Izobraževalnega centra Pekre/velika dvorana.

Prisotni: od vabljenih članov predsedstva se je seje udeležilo 16 članov

Odsotni/opravičeni: Krajnc, Kremavc, Osanič, Pahor, Premzl, Žitko, Anžel (NO).

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika 8. seje in potrditev sklepov

2. Pregled aktivnosti združenja v obdobju september – december 2020

3. Razprava o spremembi organiziranosti ZSČ – Območnega združenja Maribor

4. Razno (statut, predstavitev knjige Sutjeska, strokovna pomoč v pisarni združenja)

 

Sejo je vodil predsednik Franc Ošljak.

AD1.

Sklepi 8. seje soglasno potrjeni.

AD2.

Predsednik Franc Ošljak je predstavil koledar prireditev za obdobje september – december 2020. Povedal je, da so bile nekatere tradicionalne prireditve odpovedane – spust po Kolpi, srečanje veteranskih in domoljubnih organizacij, spominski pohod Pekre, nekatere še bodo izvedene v skladu z omejitvami glede COVID-a 19 (npr. komemoracije).

SKLEP: namen strokovne ekskurzije mora biti v skladu z vojaško stroko, glede na znane razmere se ekskurzija v oktobru ne izvede, lahko pa se le-ta združi s tradicionalnim pohodom po poteh Soške fronte v decembru 2020; počaka se na razpis Zveze.

SKLEP: Darjo Bratoš prevzame vodenje Komisije za usposabljanje in šport, saj je Milorad Popovič odstopil. Komisija organizira udeležbo članov

Združenja na usposabljanju na Veleniku in streljanju v Melju.

SKLEP: glasilo ZSČ – Območnega združenja Maribor »Štajerski častnik« bo letos izšel tudi v tiskani obliki. Namen izdaje v tiskani obliki je, da bi informacije o delu v združenju dosegle čim širši krog članstva, članstvo je starejše in se slabo spozna na elektronske medije, tako bodo dobili potrebne informacije o programu dela, delu predsedstva, komisij, raznih akcijah.

AD3.

SKLEP: pristopi se k reorganizaciji ZSČ - Območnega združenja Maribor, saj je veliko članstva neodzivnega. Predlog je oblikovati 9 organizacijskih enot, v katere se naj združijo nekatere teritorialno povezane enote, ki naj delujejo na principu sodelovanja in povezovanja; vse z ciljem boljše učinkovitosti in informiranja članstva. Predlog nove organiziranosti je potrebno pripraviti do naslednjega zbora članstva v letu 2021, o njem se razpravlja na zborih posameznih organizacijskih enot.

SKLEP: organizacijskim enotam se pošlje seznam članov, ki so plačali članarino za leti 2019 in 2020.

AD4.

SKLEP: statut združenja je potrebno prilagoditi novim razmeram in ga spremeniti v skladu z novim zakonom o NVO. Predsedstvo bo pripravilo nov predlog statuta in ga poslalo organizacijskim enotam v razpravo. Novi statut bi potrdili na zboru članstva v letu 2021.

SKLEP: predstavitev knjige »Sutjeska« pripravimo skupaj z drugimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami. Organizacijskim enotam poslati predstavitev knjige, da se zberejo prijave zainteresiranih za predstavitev.

AD5.

SKLEP: na naslednji seji predsedstva podeliti knjige o 25. obletnici ZSČ.

SKLEP: Mišo Frajzman pripravi predlog nabave novih zračnih pušk.

SKLEP: Darjo Bratoš pripravi predlog, kako aktivirati članstvo za usposabljanje z alternativnimi metodami streljanja.

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.

                                                    ZSČ – Območno združenje Maribor

                                                           Franc Ošljak, predsednik

Zapisala: Alenka Pušnik

 

 

 

Priloga: predlog organizacijskih enot

ORGANIZACIJSKE ENOTE V MARIBORU - PREDLOG

1. ROTOVŽ : Kamnica, Rotovž I, Rotovž II

2. TABOR I : Tabor II, III

3. TABOR II : Pekre, Limbuš, Studenci, Tabor I

4. VZHOD : Malečnik, Pobrežje, Tezno

5. DUPLEK

6. STARŠE

7. HOČE – SLIVNICA

8. RAČE – FRAM

9. MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

 V Mariboru, septembra 2020

 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

 

ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

ROTOVŠKI TRG 09

2000 MARIBOR


                                            ZAPISNIK

8. redne seje predsedstva OZSČ Maribor, ki je bila 14. julija 2020 ob 19. uri v prostorih Vojašnice g. Maistra Maribor.

Prisotni: od vabljenih članov predsedstva se je seje udeležilo 13 članov;

Stanislav Anžel kot predsednik Nadzornega odbora, Zlatko Partlič kot predsednik Častnega razsodišča; Alenka Pušnik.

Odsotni/opravičeni: Benko, Osanič, Pahor, Petrovič, Popovič, Šilec, Vauda, Žibrat, Žitko.

DNEVNI RED:

1. Potrditev dnevnega reda

2. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje

3. Realizacija sklepov letne volilno programske konference

4. Razno

Sejo je vodil predsednik Franc Ošljak, ki se je v uvodu zahvalil za izkazano zaupanje in podal smernice delovanja združenja v naslednjih dveh letih.

AD1.

SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Pripomba Miša Frajzmana, da Alenka Pušnik ne sme voditi zapisnika, ker še ni uradno potrjena s strani predsedstva.

AD2.

Pregled zapisnika je podal podpredsednik Venčeslav Ogrinc.

SKLEP: Zapisnik 7. seje je bil soglasno potrjen.

AD3.

Sprejete sklepe je predstavil predsednik Franc Ošljak.

Po daljši razpravi o delu novega sekretarja glede statusa zaposlitve, narave dela, opisa del in nalog je bil sprejet

SKLEP: potrdi se zaposlitev nove strokovne delavke in hkrati pooblasti predsednika in podpredsednika, da pripravita ustrezno pogodbo oz. vse potrebno za novo zaposlitev in to predstavita na naslednji seji predsedstva. 12 glasov ZA, 1 PROTI (Mišo Frajzman).

AD4.

Venčeslav Ogrinc je seznanil navzoče z razpisom spusta po Kolpi 1.8.20 v Radencih, udeleži se lahko 6 članov.

SKLEP: prijave se zbirajo do četrtka, 16.7.20 do 11. ure v društvenih prostorih, za prevoz se odobri osebni avto ali kombi glede na število udeležencev.

SKLEP: uradne ure OZSČ Maribor bodo ob četrtkih med 9. in 11. uro, obvestiti članstvo, spletna stran.

SKLEP: Ilki Riedl, dosedanji sekretarki, se za njeno dolgoletno sodelovanje zahvalimo na naslednjem zboru članstva. Podeli se ji priznanje – višja stopnja od zadnjega priznanja.

SKLEP: Danilo Muršec je imenovan za predsednika komisije za informiranje.

SKLEP: ažurirajo se osebni podatki članov predsedstva in predsednikov komisij (ime, naslov, elektronski naslov) za tekoče delovanja združenja, spremembe se objavijo na spletni strani.

Za objavo na spletni strani se material pripravi v pisarni združenja in se pošlje Anželu.

SKLEP: potrdi se zamenjava banke preko katero bo poslovalo združenje. Prekine se sodelovanje z NOVO KBM d.d. in se vzpostavi sodelovanje z Delavsko hranilnico d.d.

Seja je bila zaključena ob 20.03 uri.

                                                                       OZSČ Maribor

                                                                          Franc Ošljak

Zapisala: Alenka Pušnik

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

              

ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

ROTOVŠKI TRG 09

2000 MARIBOR

ZAPISNIK

7. redne seje predsedstva z dne 11.6..2020 ob 18.00 uri.

Prisotni: 14

opravičeno odsotni: 10

DNEVNI RED:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Pregled zapisnika 6. redne seje
  3. Pregled realizacije nalog med obema sejama
  4. Izvedba LVPK OZSČ Maribor
  5. Razno

SKEP ŠT. 1

Predsedstvo potrjuje dnevni red v predloženi vsebini.

SKLEP ŠT. 2

                                                                                                                                

Predsedstvo potrjuje zapisnik 6. redne seje.

Ad. 3

Podpredsednik g. Venčeslav Ogrinc je seznanil predsedstvo:

V času epidemije planirane aktivnosti nismo mogli izvesti in jih prenašamo v obdobje po juniju 2020.

23.5.2020 je potekala kratka slovesnost ob pekrskih dogodkih, finančni stroški znašajo 739,32, katere je refundirala ZSČ iz naslova Letnega finančnega plana ZSČ

Potekala je vaja SV «Preskok« , katere se je lahko udeležilo le 5 predstavnikov ZSČ (na državnem nivoju).

SKLEP ŠT. 3

Predsedstvo potrjuje poročilo in finančne stroške.

Ad.4

Podpredsednik g. Venčeslav Ogrinc je seznanil predsedstvo, da bo LVPK OZSČ Maribor dne 19.6.2020 v IC Pekre.

-       Za delovnega predsednika konference predlaga g. Igorja Pahorja, člana

Stroški prehrana naj znašajo 4.00 EUR na osebo in dodatni stroški enako kot lani.

Podpredsednik g. Venčeslav Ogrinc je seznanil predsedstvo, da bomo na LVPK podelili listino »ČASTNI PREDSEDNIK OZSČ MARIBOR« g. Jožefu Škofu, ki jo bo prevzela vnukinja Tia Škof.

Na LVPK se lahko poda dodatni predlog kandidature za predsednika s strani delegatov.

Predsedstvo podpira pk Franca Ošljaka kot kandidata za predsednika.

SKLEP ŠT. 4

Predsedstvo se potrjuje delovno predsedstvo konference v sestavi:

-       Za delovnega predsednika konference predlaga Igorja Pahorja, člana

Martin Benko in Bruno Kremavc.

Ad. 5

Odstopna izjava sekretarke Ilke Riedl (odstopna izjava v prilogi).

Martin Benko je imel pripombe glede izvedbe spominske slovesnosti ob pekrskih dogodkih, saj se ni sklicala seja predstavnikov koordinacije.

Zlatko Partlič je pojasnil, da je letos to slovesnost pripravila TD Pekre, kot soorganizatorji pa še MOM in ZSČ. Glede na prakso vseh dosedanjih let in sklicev seje, se je udeleževal le predsednik OZSČ Maribor g. Škof in predsednik DVI g. Cimerman in OZVVS g. Korošec. Vsi ostali člani koordinacije veteranskih organizacij MOM niso prihajali in tudi niso finančno spremljali tega projekta.

20. junija bo v Kadetnici razširjena seja predsedstva ZSČ in usposabljanje praporščakov. Udeležita se predsednik/podpredsednik in praporščak.

Predsednik Komisije za izobraževanje in obrambne dejavnosti g. Milorad Popovič je seznanil predsedstvo, da odstopa kot predsednik omenjene komisije.

Seja se je zaključila ob 19.30 uri.

Zapisala:                                                                         Podpredsednik:

Ilka Riedl                                                                       Venčeslav Ogrinc