ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Sestanek

 

 

 

          

ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

ROTOVŠKI TRG 09

2000 MARIBOR

V A B I L O

Na podlagi 22. Člena STATUTA OZSČ Maribor

S K L I C U J E M

6. redno sejo predsedstva, ki bo v torek dne, 03.3.2020 ob 18.00 uri v prostorih

VGM Maribor, objekt št. 2 – sejna soba

DNEVNI RED:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Pregled zapisnika 5. redne seje
  3. Pregled realizacije nalog med obema sejama
  4. Priprava na LVPK OZSČ Maribor
  5. Poročilo predsednika komisije za statutarne, organizacijske in kadrovske zadeve
  6. Pregled nalog do meseca junija
  7. Razno

Glede na pomembnost seje pričakujem zanesljivo in polno številčno udeležbo.

Podpredsednik OZSČ Maribor

Venčeslav Ogrinc l.r.