ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

VABILO

 

 

.  

 

 

ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

ROTOVŠKI TRG 09

2000 MARIBOR

V A B I L O

Na podlagi 22. Člena STATUTA OZSČ Maribor

S K L I C U J E M

7. redno sejo predsedstva, ki bo v četrtek dne, 11.6.2020 ob 18.00 uri v prostorih

IC PEKRE.

DNEVNI RED:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Pregled zapisnika 6. redne seje
  3. Pregled realizacije nalog med obema sejama
  4. Izvedba LVPK OZSČ Maribor
  5. Razno

Zaradi zagotovitve zdravstvene varnosti je lokacija IC Pekre.

Glede na pomembnost seje pričakujem zanesljivo in polno številčno udeležbo.

Podpredsednik OZSČ Maribor

Venčeslav Ogrinc l.r.