ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Letne konference in sestanki

P O R O Č I L O O DELU OBMOČNEGA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ČASTNIKOV MARIBOR ZA OBDOBJE 2010 – 2014

Izteklo se je 4. Letno obdobje delovanja sedanjega vodstva OZSČ Maribor in vodstev Občinskih in krajevnih Enot.

V tem obdobju od leta 2010 – 2014 smo iz leta v leto večali aktivnosti tako vojaško – strokovne, kulturne, družabne, domoljubne in športno rekreativne, kamor smo vključevali poleg naših članov tudi njihove najbljižje, simpatizerje, sokrajane in poglabljali medsebojne vezi, se odpirali tudi navzven in kovali nove odnose, prijateljstva in sodelovanja z drugimi območnimi in občinskimi združenji, kakor tudi drugimi nevladnimi organizacijami. Dosegli smo vidne rezultate na vseh področjih našega delovanja.

Veliko pozornost smo posvetili in usmerili v delo Enot OZSČ Maribor in njihov interes za izvajanje skupno opredeljenih nalog . V obdobju 2010 – 2014 je večina Enot izvedla svoje letne konference , kjer so sprejeli svoje načrte dela , analizirali svoje delo in sprejeli določene usmeritve za nadaljno delo . Ugotavljamo, da je kar nekaj Enot organiziralo razen skupno opredeljenih nalog tudi svoje aktivnosti v svojih lastnih sredinah ( na pr. Enota Malečnik, Duplek, Studenci, Slivnica , Hoče, Limbuš, Pekre).

Pri izvajanju načrtovanih nalog pa smo se v nekaterih Enotah srečevali tudi z določenimi težavami, zlasti zaradi kadrovskih problemov in premajhne udeležbe pri sklicih in aktivnostih.

Mnoge iz načrtovanih aktivnostih smo dosledno uresničevali v usklajenem sodelovanju s poveljstvi SV (PDRIU in 72.br.SV) in MORS, katerim je bila osnova za sodelovanje Usmeritev MORS- a, Ukaz načelnika GŠSV za sodelovanje ZSČ in Letni načrt sodelovanja, ki smo ga vsako leto tudi podpisali.Vedno bolj pa pri tem skušamo upoštevati načelo recipročnosti t.j. vi nam, mi vam.

Sodelovanje z ZSČ je bilo dobro, saj nam je ZSČ nudila vsestransko pomoč tako strokovno, materialno (priznanja, ustrezne oznake, uniforme) in finančna. Na dobro sodelovanje z ZSČ pa prav gotovo vpliva tudi dejstvo, da sem član predsedstva ZSČ, tako da sem lahko aktivno sodeloval pri kreiranju in izvajanju programa ZSČ. Sej predsedstva sem se redno udeleževal. Velikega pomena pri našem delu pa je bilo prav gotovo dobro sodelovanje z Veteranskimi in domoljubnimi organizacijami Maribor.( ZB NOB, OZVVS, PVD Sever, DGM,DVI). Kot predsednik OZSČ Maribor sem se redno udeleževal koordinacij teh organizacij, kjer smo se skupaj z MO Maribor dogovarjali o organizaciji in izvedbi spominskih dnevov in praznikov, ki jih je občina zapisala v svoj statut, dajali pobude, analizirali naše delo in se usklajevali.

Sodelovanje Enot po ostalih občinah je bilo prav tako dobro, saj je bila udeležba članstva skoraj na vseh dogodkih, ki jih občine izvajajo zelo številčna.

Zelo uspešno smo sodelovali tudi z OZSČ Metlika, Litijo, Brežice, Nova gorica, Ruše, Sl. Bistrica, s katerimi imamo dogovorjeni Letni načrt sodelovanja, ki ga vsako leto na skupnem sestanku dogovorimo in vskladimo. Sodelovanje z OZSČ Novo mesto pa je zadnje leto zelo stagniralo, česar si pa ne znamo tolmačiti.

Predsedstvo OZSČ Maribor je imelo v obdobju 2010 – 2014 13 sej ali povprečno 3 seje letno. Udeležba na sejah predsedstva je bila zelo dobra, saj znaša cca 82%. Komisije so se sestajale ob določenih aktivnostih oziroma po potrebi.

Vsako leto smo poročila in programe dela obravnavali in sprejeli na LPK in sklicih Enot.

Aktivnosti po posameznih področjih delovanja so bile sledeče:

  1. 1.STATUTARNO ORGANIZACIJSKO PODROČJE

V območno organizacijo je vključenih 6 občinskih in 12 krajevnih Enot OZSČ iz občin Maribor, Duplek, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Starše, Miklavž na Dr.polju, kot oblika in metoda dela s cca 1600 člani. Imamo 25 člansko predsedstvo in izvoljeno 43 člansko delegatsko bazo iz občinskih in krajevnih enot. Trdimo lahko, da sedanja organiziranost zagotavlja usklajeno delovanje in medsebojno povezanost vseh občinskih in krajevnih enot z OZSČ Maribor, ter zagotavlja celotnemu članstvu v vseh okoljih sodelovanje in uresničevanje njihovih interesov in hotenj, OZSČ Maribor ima status drštva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe. Ta status smo pridobili v letu 2011 od MORS.

  1. 2.KADROVSKO , FINANČNO IN MATERIALNO PODROČJE

Temeljne aktivnosti na kadrovskem področju so bile na ažuriranju kadrovske evidence in vključevanju novih članov. Procesu vključevanja oz. pridobivanja novih članov smo posvetili sicer veliko pozornosti, vendar pravega in želenega rezultata nismo dosegli, zlasti pri pridobivanju članstva iz stalne sestave SV. Še vedno je namreč veliko častnikov in podčastnikov, ki niso pripravljeni biti naši člani in delati v ZSČ. Menim, da ta naloga ostaja kot prioritetna za prihodnje mandatno obdobje . Na nivoju Območnega združenja smo zagotovili računalniško vodenje članstva, vendar obstajajo še vedno problemi v zvezi prodobivanja podatkov za tiste častnike in podčastnike, ki so menjali bivalni prostor ( se preselili) ali umrli . Tako smo vezani v glavnem na pridobivanje podatkov od predsedstva Enot , kjer pa imajo prav tako velike težave, zlasti v večjih Enotah in urbanem delu mesta Maribor. Število naših članov je v upadanju ,( preselitve, starost, smrt.)Starostna struktura članstva pa postaja čedalje VIŠJA. Kar zdeva motivacijski vidik, smo podelili vsako leto določeno število republiških in lastnih priznanj .

Financiranje je zahvaljujoč razumevanju MO Maribor in občin Starše, Duplek, Miklavž na Dr.polju, Hoče-Slivnica in Rače-Fram do leta 2011bilo zagotovljeno v višini, ki smo jo vsako leto sprotno dogovorili z letnimi pogodbami. Žal pa smo v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 dobili s strain MOM 50% manj sredstev, v letu 2013 pa še 30% manj kot v letu 2012 in smo se znašli v velikih finančnih težavah, tako da smo bili primorani ukiniti izdajo glasila “Štajerski častnik”in nekaterih drugih aktivnosti.Prisiljeni smo bili v samofinanciranje članstva in na srečo v letu 2013 dobili tudi nekaj finančne pomoči od zveze. Pomemben vir finaciranja je bila tudi pobrana članarina , ki pa ni dosegla načrtovane višine. Donatorska sredstva pa so že v letu 2012 popolnoma usahnila zaradi težkega gospodarskega stanja podjetij in s.p.

Od materialnih sredstev smo v tem obdobju nabavili 300 kap z napisom OZSČ Maribor, prav toliko majic, športno opremo za tekmovalne ekipe, pokale in praktične nagrade za ekipe, ki so se udeležile različnih tekmovanj, 300 zastavic z napisom OZSČ Maribor in večje število kosov streliva (diabol) za zračno puško in MKP.

  1. 3.STROKOVNO INTERESNE DEJAVNOSTI

Težišče dela na tem področju smo usmerili zlasti na vojaško strokovno usposabljanje, kjer želim posebej izpostaviti vsakoletno uspešno izvedena streljanja z AP 7,62 mm, MK puško, pištolo 7,62 mm in izvedbo strokovnih predavanj, kjer smo uspeli vsako leto zagotoviti odlične predavatelje SV in MORS. Aktivno smo sodelovali na prireditvah ob dnevu SV, praznovanjih poveljstev enot SV, ki imajo domicil v Mariboru, ogledih vojaških vaj in športnih tekmovanjih.

Z ekipami smo se redno udeleževali tudi državnih prvenstev v smučanju GOLTE, streljanju s pištolo velikega kalibra v Trbovlju in MKP v Brežicah. Vsako leto smo organizirali tudi strokovne izlete z ogledom vojaških objektov (vojašnic ) in muzejev. Udeležba na teh aktivnostih je bila zelo dobra.

Enote Pekre, Limbuš, Studenci Duplek, Hoče Slivnica so izvedle vsako leto tudi rekreativne pohode z izvedbo streljanja z ZP in metu ročne bombe. Udeležba je bila zelo številčna , organizacija pa izjemna. Delegacije (6-8 članov) so se vsako leto udeleževale tudi, pohodov na “Trebelno”, v Metliki, Litiji in pohoda “Po poteh soške fronte” v Novi gorici.

Športno rekreativne dejavnosti so se izvajale na aktivnostih tekmovalnih ekip v okviru športnih sekcij , tako šahovske sekcije, strelske in kegljaške sekcije. Enota OZSČ Malečnik je v sodelovanju s šahovskim klubom Malečnik uspešno organizirala vsako leto ob praznovanju krajevnega praznika KS Malečnik – Ruperče šahovski turnir, ki je postal tradicionalen. V letu 2005 je Enota Slivnica ustanovila tudi nogometni klub, katerega moštvo nastopa tudi za OZSČ Maribor in ZSČ (krovno organizacijo). Tako v okviru pekrskih dogodkov nogometna ekipa OZSČ že tradicionalno vsako leto tekmuje z ekipo MORS.

  1. 4.KULTURNO – DRUŽABNA DEJAVNOST

Ugotvaljamo, da je bil odziv našega članstva vedno večji na vseh prireditvah, ki smo jih organizirali vedno večji. Naši člani se vse bolj množično s svojimi družinskimi člani udeležujejo izletov, častniškega plesa in spominskih svečanosti ob pomemebnih praznikih. Ob obeležitvi Pekrskih dogodkov 1991 smo vsako leto soorganizator spominskega pohoda Pekre, ki ga organizira TD Pekre in se ga udeležuje veliko članov iz OZSČ Maribor, prav tako tudi iz OZSČ Novo mesto, Metlika. Litija in Brežice. Delegacija OZSČ Maribor in naši člani se udeležujejo vsako leto tudi spominske svečanosti ob spomeniku NOB Dražgoše , Osankaricaa, Vranov let in drugih proslav in prireditev. , ki jih organizirajo in izvajajo poveljstva SV, občine, veteranske organizacije. V velikem številu se naši člani udeležujejo tudi srečanja veteranskih organizacij, pa vsakoletnih proslav na Kredarici in Rudnem polju (Pokljuki) v okviru tradicionalnega pohoda veteranskih organizacij na Triglav. Ugotavljamo, da smo pri krepitvi domoljublja in ohranjanja spomina na pomemebne dogodke naše zgodovine dosegli viden napredek. Skoraj na vseh proslavah smo bili prisotni tudi z našim praporjem, enako pa tudi na pogrebih naših umrlih članov. Posebno pozornost posvečamo prav domoljubju.

Za naše člane in njihove družinske člane smo vsako leto zelo uspešno organizirali tudi dvodnevne in enodnevne izlete. Za nami so tudi uspešno izvedeni častniški plesi (v letu 2013 že 17 po vrsti), katerega se udeležujejo tudi častni gostjeiz občin, SV,ZSČ, delegacije OZSČ Novo mesto in Metlika . Nekatere Enote vsako leto organizirajo v okviru usposabljanja svojega članstva tudi razne pohode z družabnim srečanjem z družinskimi člani. Takšna druženja zelo povezujejo in motivirajo naše članstvo.

  1. 5.INFORMATIVNA DEJAVNOST

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je informiranost dobra, čeprav v letu 2012 in 2013 žal nismo uspeli izdati priljubljenega glasila”Štajerski častnik” zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, vendar smo veliko informacij uspeli posredovati preko sredstev javnega obveščanja in preko spletne strain. Na RTS in MTV (nacionalki) smo zelo plastno predstavili vlogo ZSČ, organiziranost OZSČ Maribor in njeno delovanje.

ZAKLJUČEK

Ocenjujem, da smo kljub težkim razmeram v družbi in veliki recesiji zadnjih dve leti vendarle bili uspešni in da smo realizirali cilje in naloge, ki smo si jih opredelili v Letnih načrtih – programih dela v letih 2010-2014.

                                                                                     Predsednik

                                                                                     Jože ŠKOF