ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Letne konference in sestanki

P O R O Č I L O O DELU OBMOČNEGA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ČASTNIKOV MARIBOR ZA LETO 2011

Delovanje Območnega združenja slovenskih častnikov Maribor se je v letu 2011  izvajalo na podlagi SMERNIC za delo ZSČ republike Slovenije in Načrta dela OZSČ Maribor za leto 2011. Zadali smo si zelo ambiciozen in zahteven letni načrt, s katerim smo svojo dejavnost in aktivnosti primarno usmerili v :

-         vojaško strokovno  delo (streljanja, vojaško strokovna predavanja, orientacijski pohodi)

-         družabne dejavnosti

-         športno rekreativne dejavnosti

-         kulturne dejavnosti

-         informativne dejavnosti

-         krepitvi domoljubja

-         sodelovanje s Slovensko vojsko, MORS,  civilnimi strukturami občin, veteranskimi organizacijami in drugimi območnimi oziroma občinskimi združenji (Novo Mesto, Metlika. Brežice, Nova Gorica,Litija,Ruše).

 

Veliko pozornost smo posvetili in usmerili v delo ENOT OZSČ Maribor in njihov interes za izvajanje skupno opredeljenih nalog. V letu 2011  je 14 Enot izvedlo svoje letne konference, kjer so sprejeli svoje načrte dela. Ugotavljamo, da je vedno več  enot, ki organizirajo razen skupno opredeljenih nalog tudi svoje aktivnosti  v svojih lastnih sredinah (npr. Enota Malečnik, Studenci, Limbuš, Slivnica, Pekre,Hoče, Duplek). Letnih sklicev niso opravile Enota Tabor II in III, Starše in Miklavž na Dr. polju.  Udeležba na letnih sklicih je bila različna saj je znašala od 10 do 80 %. Skupna udeležba  iz vseh enot znaša okoli 272 članov. Vsebinsko so bili letni sklici dobro organizirani in izpeljani, sprejeti pa tudi določeni sklepi in usmeritve za nadaljno delo v enotah. Letno programsko konferenco OZSČ Maribor smo izvedli v mesecu marcu. Udeležba je bila 88%.

 

Prepričan  sem, da v večini org. Enot  vzpostvaljamo dokaj trdno medsebojno povezavo, da delujemo dogovorno in usklajeno in  da na naloge združenja gledamo kot skupno opredeljene naloge.

 

Ugotavljamo, da smo mnoge načrtovane aktivnosti dosledno uresničevali z usklajenim sodelovanjem s pristojnimi poveljstvi SV (37.VTP, 72 br.SV in MORS), katerim je bila osnova za delo Usmeritev MORS in Ukaz načelnika GŠ SV za sodelovanje z ZSČ. V okviru svojih pristojnosti so nam v veliko oporo zlasti ko gre za strokovno in logistično pomoč. Od MORS smo pridobili STATUS društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

Sodelovanje z krovno organizacijo ZSČ je dobro,saj nam ZSČ nudi vsestransko pomoč pri izvajanju skupnih, pa tudi naših nalog in je pripravljena svetovati ter pomagati v vsakem trenutku. Velikega pomena za dobro sodelovanje z ZSČ, pa je prav gotovo dejstvo, da kot član predsedstva ZSČ lahko sodelujem pri kreiranju in izvajanju programa ZSČ. Sej predsedstva se redno udeležujem.

 

Izjemnega pomena pri našem delu pa je prav gotovo dobro   sodelovanje z  veteranskimi organizacijami Maribora (ZB NOV, ZVVS, PVD Sever, društvom gen Maistra Maribor, društvom vojnih invalidov Maribor). Kot predsednik OZSČ Maribor se  redno udeležujem koordinacije teh  organizacij kjer se skupaj dogovarjamo o organizaciji in izvedbi spominskih dnevov, ki so jih  občine zapisale v svoje Statute, dajemo pobude, analiziramo naše delo, se usklajujemo in zagotavljamo udeležbo naših članov. Prav tako zelo uspešno sodelujemo z OZSČ Novo mesto, Ruše, Metlika, Litija, Brežice in Nova gorica, s katerimi imamo dogovorjen Letni načrt sodelovanja, z OZSČ Novo mesto in Metlika pa imamo podpisano Listino o medsebojnem prijateljstvu in sodelovanju, V letih sodelovanja in druženja s prijateljskimi OZSČ smo zelo zbližali članstvo, spoznali kraje in znamenitosti ter utrdili naše vezi

 

25 člansko predsedstvo OZSČ Maribor je imelo v letu 2011 tri (3) seje in je sprejelo preko 66   sklepov. Udeležba na sejah predsedstva je bila zelo dobra, saj znaša 78%. Komisije so se sestajale ob določenih aktivnostih oz. po potrebi. Ožji del predsedstva (predsednik, sekretar, administratorka) se je sestajal tudi večkrat tedensko, redno pa ob uradnih urah vsako sredo v mesecu.

 

Obseg dela predsednika in sekretarja se je močno povečal in je bila njuna angažiranost glede na široko zastavljen Letni program dela vsaj 2 uri povprečno na dan (40 ur mesečno).

Poleg vseh organizacijskih, tehničnih in personalnih nalog je bilo opravljeno več različnih razgovorov v času uradnih ur, izven tega pa veliko udeležb na raznih proslavah, sestankih in prireditvah SV, drugih društev in civilne družbe po občinah.

Odposlanih je bilo preko 6000 poštnih dopisov in pošiljk (vabila za razne aktivnosti, za letne sklice Enot, pošiljanje položnic za članarino).

Financiranje je potekalo preko:

-         plačane članarine

-         dotacij občin

-         dotacije ZSČ

Članarina ni bila plačana v željenem obsegu, saj jo je plačalo le 52% članstva. Vzroki so prav gotovo v slabi družbeni klimi, težkem socialnem stanju, pa tudi nezainteresiranosti  nekaterih članov.

Dotacije občin Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Rače – Fram in Miklavž na Dravskem polju so potekale na osnovi podpisanih letnih pogodb o sofinanciranju društev, za kar gre občinam vsa zahvala.

V letošnjem letu (2011) smo bili deležni enkratne finančne pomoči tudi s strani ZSČ, žal pa v letu 2011 ni bilo nobene pomoči donatorjev, ki so se znašli v veliki gospodarski krizi.

 

Skupaj je bilo izvedenih 35 temeljnih nalog, skupna udeležba članstva na vseh aktivnostih pa 1694.

Od načrtovanih aktivnosti nismo izvedli “DOT Maribor 2011” in nismo izdali glasila “Štajerski častnik” zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

 

Kako so potekale aktivnosti po mesecih prikazujem v posebni preglednici:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED REALIZIRANIH AKTIVNOSTI

V LETU 2011

 

JANUAR

 

 

08.01 2011

Udeležba na proslavi “Osankarica 2010”

30članov

25.01.2011

Letni posvet prijateljskih OZSČ

6 članov

10.01.-31.01.

2011

Izpis in pošiljanje položnic za članarino za leto

2011 za 1612 članov

 

FEBRUAR

 

 

05.02.2011

Izvedba častniškega plesa

172 članov

07.02.2011

Udeležba tekm. Ekip na državnem tekmovanju “Golte 2010”

8 članov

08.02.2011

Udeležba na proslavah ob Kulturnem prazniku

po občinah

52 članov

15.02. – 20.02.

2011

Letni sklici po Enotah ( 14 enot)

272 članov

MAREC

 

 

01.03. – 31-03.

2011

Udeležba na LPK: ZB NOB, OZVVS, PVD SEVER, OZSČ NOVO MESTO, METLIKA, BREŽICE,

LITIJA

26 članov

06.03.2011

Seja predsedstva OZSČ Maribor

19 članov

30.03.2011

Letna programska konferenca OZSČ Maribor

78 članov

APRIL

 

 

24.04.2011

Udeležba na proslavi Trije kralji” – Šarhov pohod

12 članov

26.04.2011

Udeležba na proslavi MOMaribor in občin ob

dnevu upora

64 članov

MAJ

 

 

05.05.2011

Seja predsedstva OZSČ

18 članov

14.05.2011

Udeležba na prireditvi ob dnevu SV v VGM

16 članov

21.05.2011

Udeležba na:

-         spominskem pohodu “Pekre 2011”

-         nogometna tekma ZSČ - MORS

-         proslava Pekre

280 članov

Praporščak

28.05.2011

Usposabljanje v Enoti Slivnica

38 članov

JUNIJ

 

 

02.06.2011

Izvedba šahovskega turnirja v Enoti Malečnik

36 članov

18.06.2011

Streljanje z MK puško - Brežice

10 članov

23.06.2011

Streljanje z MK puško - Melje

67 članov

25.6.2011

Organizacija in izvedba orientacijskega pohoda “Duplek 2011”

64 članov

25.6.2011

Udeležba na proslavi “Dneva državnosti” po občinah

40 članov

JULIJ

 

 

02.07.2011

Srečanje veteranskih organizacij “Limbuš 2011”

31 članov

07.-09.07.2011

Pohod “Triglav 2011 ”

7 članov

AVGUST

 

 

13.08.2011

Usposabljanje in srečanje v OZSČ Metlika

- spust po reki Kolpi

50 članov

20.8.2011

Udeležba na proslavi in pohodu “Vranov let”

12 članov

27.08.2011

Seja predsedstva OZSČ Maribor

19 članov

SEPTEMBER

 

 

03.09.2011

Proslava in pohod “Trebelno 2011” v organizaciji OZSČ Novo mesto

32 članov

17.09.2011

Pohod “Marinovo 2011”

78 članov

17.09.2011

Usposabljanje in pohod “Hoče 2011”

32 članov

24.9.2011

Udeležba tekmovalnih ekip v streljanju s

pištolami velikega kalibra “Trbovlje 2010”

6 članov

OKTOBER

 

 

27.10.-01.11.

2011

Udeležba na komemoracijah ob Dnevu mrtvih

30 članov + praporščak

NOVEMBER

 

 

05.11.2011

Strokovni izlet “Pivka 2011”

50 članov

23.11.2011

Udeležba na proslavi ob dnevu GM in MOM

16 članov

DECEMBER

 

 

03.12.2011

Pohod “Soška fronta 2011”

28 članov

16.12.2011

Seja predsedstva OZSČ Maribor

18 članov

 

 

Skupaj aktivnosti: 35

Udeležba na vseh aktivnostih: 1694 članov