ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Letne konference in sestanki

P O R O Č I L O O DELU OBMOČNEGA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ČASTNIKOV MARIBOR ZA LETO 2016

Delovanje Območnega združenja slovenskih častnikov Maribor se je v letu 2016 izvajalo na podlagi SMERNIC za delo ZSČ republike Slovenije in Načrta dela OZSČ Maribor za leto 2016. Zadali smo si zelo ambiciozen in zahteven letni načrt, s katerim smo svojo dejavnost in aktivnosti primarno usmerili v :

-          vojaško strokovno delo (streljanja, vojaško strokovna predavanja, orientacijski pohodi)

-          družabne dejavnosti

-          športno rekreativne dejavnosti

-          kulturne dejavnosti

-          informativne dejavnosti

-          krepitvi domoljubja

-          sodelovanje s Slovensko vojsko, MORS, civilnimi strukturami občin, veteranskimi organizacijami in drugimi območnimi oziroma občinskimi združenji (Novo Mesto, Metlika. Brežice, Nova Gorica,Litija,Ruše).

 

Veliko pozornost smo posvetili in usmerili v delo ENOT OZSČ Maribor in njihov interes za izvajanje skupno opredeljenih nalog. V letu 2016 je 15 Enot izvedlo svoje letne konference, kjer so sprejeli svoje načrte dela. Ugotavljamo, da je vedno več enot, ki organizirajo razen skupno opredeljenih nalog tudi svoje aktivnosti v svojih lastnih sredinah (npr. Enota Malečnik, Studenci, Limbuš, Slivnica, Pekre,Hoče, Duplek). Letnih sklicev niso opravile Enota Tabor II, Starše in Malečnik. Udeležba na letnih sklicih je bila različna saj je znašala od 10 do 80 %. Skupna udeležba iz vseh enot znaša okoli 288 članov. Vsebinsko so bili letni sklici dobro organizirani in izpeljani, sprejeti pa tudi določeni sklepi in usmeritve za nadaljno delo v enotah. Letno programsko konferenco OZSČ Maribor smo izvedli v mesecu marcu. Udeležba je bila 84%.

 

Prepričan sem, da v večini org. Enot vzpostvaljamo dokaj trdno medsebojno povezavo, da delujemo dogovorno in usklajeno in da na naloge združenja gledamo kot skupno opredeljene naloge.

 

Ugotavljamo, da smo mnoge načrtovane aktivnosti dosledno uresničevali z usklajenim sodelovanjem s pristojnimi poveljstvi SV (72 br.SV, CVŠ in MORS), katerim je bila osnova za delo Usmeritev MORS in Ukaz načelnika GŠ SV za sodelovanje z ZSČ. V okviru svojih pristojnosti so nam bile v veliko oporo zlasti ko gre za strokovno in logistično pomoč. Načelo recipročnosti je močno prisotno, saj se člani OZSČ Maribor množično udeležujejo prireditev, ki jih izvaja SV.

 

Sodelovanje z krovno organizacijo ZSČ je dobro,saj nam ZSČ nudi vsestransko pomoč pri izvajanju skupnih, pa tudi naših nalog. V letu 2016 smo bili od zveze deležni tudi finančne pomoči in nabave priznanj in oznak.

 

Sodelovanje z občinami na območju OZSČ Maribor (6občin) je bilo zelo dobro, saj smo s svojo prisotnostjo na raznih prireditvah, proslavah, delovanju in sodelovanju z raznimi društvi prepoznavni in spoštovani.

 

Izjemnega pomena pri našem delu pa je prav gotovo dobro   sodelovanje z veteranskimi organizacijami Maribora (ZB NOV, ZVVS, PVD Sever, društvom gen Maistra Maribor, društvom vojnih invalidov Maribor). Kot predsednik OZSČ Maribor se redno udeležujem koordinacije teh organizacij kjer se skupaj dogovarjamo o organizaciji in izvedbi spominskih dnevov, ki so jih občine zapisale v svoje Statute, dajemo pobude, analiziramo naše delo, se usklajujemo in zagotavljamo udeležbo naših članov. Prav tako zelo uspešno sodelujemo z OZSČ Ruše, Metlika, Litija, Brežice, Nova gorica, Pesnica in Sl, Bistrica, s katerimi imamo dogovorjen Letni načrt sodelovanja. V letih sodelovanja in druženja s prijateljskimi OZSČ smo zelo zbližali članstvo, spoznali kraje in znamenitosti ter utrdili naše vezi. Tudi na mednarodnem področju smo aktivni, saj je OZSČ Maribor navezal stike z častniki Avstrijske Štajerske, s čemer veliko pripomoremo pri promoviranju tako ZSČ kot MOM.

 

25 člansko predsedstvo OZSČ Maribor je imelo v letu 2016 tri (3) seje in je sprejelo preko 52   sklepov. Udeležba na sejah predsedstva je bila zelo dobra, saj znaša 82%. Komisije so se sestajale ob določenih aktivnostih oz. po potrebi. Ožji del predsedstva (predsednik, sekretar, podpredsednika) se je sestajal tudi večkrat tedensko, redno pa ob uradnih urah vsako sredo v mesecu. Udeležba na LPK OZSČ Maribor je bila dobra, saj se je od 43 delegatov udeležilo 36 ali 84%, medtem ko je bilo skupno prisotnih 68 udeležencev.

 

Obseg dela predsednika in sekretarja se je močno povečal in je bila njuna angažiranost glede na široko zastavljen Letni program dela vsaj 2 uri povprečno na dan (40 ur mesečno).

 

Poleg vseh organizacijskih, tehničnih in personalnih nalog je bilo opravljeno več različnih razgovorov v času uradnih ur, izven tega pa veliko udeležb na raznih proslavah, sestankih in prireditvah SV, drugih društev in civilne družbe po občinah.

Odposlanih je bilo preko 6000 poštnih dopisov in pošiljk (vabila za razne aktivnosti, za letne sklice Enot, pošiljanje položnic za članarino).

 

Financiranje je potekalo preko:

-          plačane članarine

-          dotacij občin

-          dotacije ZSČ

Članarina ni bila plačana v željenem obsegu, saj jo je plačalo le 31% članstva. Vzroki so prav gotovo v slabi družbeni klimi, težkem socialnem stanju, pa tudi nezainteresiranosti nekaterih članov.

Dotacije občin Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Rače – Fram Starše in Miklavž na Dravskem polju so potekale na osnovi podpisanih letnih pogodb o sofinanciranju društev, za kar gre občinam vsa zahvala.

V letošnjem letu ni bilo nobene pomoči donatorjev, ki so se znašli v veliki gospodarski krizi. V mesecu decembru 2015 smo izdali glasilo “Štajerski častnik” v tiskani obliki in na spletni strani.

 

Skupaj je bilo izvedenih 49 temeljnih nalog, posameznih aktivnosti skupaj pa preko 60. Udeležba članstva na vseh aktivnostih je bila 1827 članov.

Realizirali nismo le ene načrtovanih naloge in sicer: strokovne ekskurzije v vojašnico Vipava, smo pa realizirali kar nekaj dodatnih nalog.

 

Kako so potekale aktivnosti po mesecih prikazujem v posebni preglednici:

 

PREGLED REALIZIRANIH AKTIVNOSTI

V LETU 2016

 

JANUAR    
09.01 2016 Udeležba na proslavi “Osankarica 2016” 22 članov
25.01.2016 Letni posvet prijateljskih OZSČ 14 članov

10.01.-31.01.

     2016

Izpis in pošiljanje položnic za članarino za leto

2016 za 1431 članov

 
FEBRUAR    
05.02.2016 Izvedba častniškega plesa 68 članov
06.02.2016

Udeležba na proslavah ob Kulturnem prazniku

po občinah

72 članov
08.02.2016 Udeležba tekm. Ekip na državnem tekmovanju “Golte 2016” 8 članov

15.02. – 20.03.

2016

Letni sklici po Enotah ( 15 enot) 288 članov
MAREC    

01.03. – 31-03.

2016

Udeležba na LPK: ZB NOB, OZVVS, PVD SEVER, OZSČ NOVO MESTO, METLIKA, BREŽICE,

LITIJA

22 članov

05.03.2016 Udeležba na skupščini ZSČ na Igu 2 člana
14.03.2016 Seja predsedstva OZSČ Maribor 20 članov
18.03.2016 Letna programska konferenca OZSČ Maribor 68 članov
APRIL    
     
O2.04.2016 Streljanje s puško M 48 prvenstvo MORS in SV 28 članov
23.04.2016 Udeležba na proslavi Trije kralji” – Šarhov pohod 8 članov
24.04.2016 Seja predsedstva OZSČ Maribor 22 članov
25.04.2016

Udeležba na proslavi MO Maribor in občin ob

dnevu upora

48 članov
27.04.2016

Proslaba “BOČ 2016” in podpis listine OZSČ

Maribor in Sl. Bistrica

74 članov
MAJ    
12.05.2016 Tekmovanje Triatlon Pekre 43 članov
14.05.2016 Udeležba na prireditvi ob dnevu SV v VGM 34 članov
21.05.2016

Udeležba na:

-          spominskem pohodu “Pekre 2016”

-          nogometni turnir ZSČ,MORS, SV, MOM

-          proslava Pekre

185 članov

Praporščak

JUNIJ    
02.06.2016 Izvedba šahovskega turnirja v Enoti Malečnik 34 članov
04.06.2016 Usposabljanje v Enoti Slivnica 55 članov
04.06.2016 Streljanje z MK puško – Brežice 8 članov
25.06.2016 Organizacija in izvedba orientacijskega pohoda “Duplek 2016” ob občinskem prazniku 67 članov
25.06.2016 Udeležba na proslavi “Dneva državnosti” po občinah 54 članov
JULIJ    

08.-09. –

07.2016

Pohod “Triglav 2016 ” in proslava na Kredarici Rudnem polju 15 članov
31.07.2016

Usposabljanje in srečanje v OZSČ Matlika –

spust po reki Kolpi

50 članov
AVGUST    
20.08.2016 Udeležba na proslavi in pohodu “Vranov let” 10 članov
27.08.2016 Seja predsedstva OZSČ Maribor 20 članov
SEPTEMBER    
03.09.2016 Gustekov pohod na Marinovo 74 članov
17.09.2016 Srečanje veteranskih organizacij MOM 38 članov
17.09.2016 Streljanje z AP in PI Velenik 2016 8 članov
20.09.2016 Ogled vojaške vaje Novo mesto 9 članov
23.09.2016

Spremstvo dijakov srednjih šol MOM –

evidentiranih nabornikov na sejem v G. Radgono

13 članov
25.09.2016 Usposabljanje in pohod “Hoče 2016” Jugova domačija 43 članov
30.09.2016 Proslava ob obletnici CVŠ 12 članov
OKTOBER    
08.10.2016

Regijsko tekmovanje ekip OZSČ v streljanju

Z AP in PI “Velenik 2016”

22 članov
15.10.2016

Udeležba tekmovalnih ekip na državnem

prvenstvu s pištolami velikega kalibra “Trbovlje 2016”

8 članov
25.10.2016

Preselitev orožja OZSČ Maribor iz VGM v

hrambo Strelski družini Maribor

8 članov

28.10.- 01.11.

2016

Udeležba na komemoracijah ob Dnevu mrtvih v

občinah

54 članov + praporščak
NOVEMBER    
09.11.2016 Obisk delegacije častnikov Avstrijske Štajerske 2 člana
17.11.2016 Strokovno predavanje 77 članov
23.11.2016

Udeležba na proslavi ob dnevu 72.BR.SV

in MOM

10 članov
25.11.2016 Sprejem pri predsedniku države RS 1 član
DECEMBER    
01.12.2016 Izdaja glasila “Štajerski častnik” na spletni strani 20 članov
03.12.2016 Pohod “Soška fronta 2016” 47 članov
03.12.2016 Nogometni turnir MORS – ZSČ v Kranju 9 članov
07.12.2016 Posvet predsednikov in sekretarjev ZSČ- IG 1 član
08.12.2016 Usklajevalni sestanek prijateljski častniških organizacij v Metliki 2 člana
15.12.2016 Seja predsedstva OZSČ Maribor 28 članov

Skupaj temeljnih aktivnosti: 49

Udeležba na vseh aktivnostih: 1827 članov